Prehlásenie spoločnosti Sodexo o spracovaní osobných údajov

25. mája 2018

ÚVOD

Spoločnosť Sodexo s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 35728434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 15618/B (ďalej len „Spoločnosť“) kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám otvorene informácie o tom, aké osobné údaje ako správca osobných údajov zhromažďujeme, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú Vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ako je z tohto prehlásenia zrejmé, Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä však so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie").

Na základe čl. 13 a 14 Nariadenia týmto Spoločnosť poskytuje subjektom informácie
o spracovaní ich osobných údajov.

Kontaktné údaje Spoločnosti:

Korešpondenčná adresa: Sodexo s. r. o., Vajnorská 100/B, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 35728434

Telefón: +420 222 533 333

E-mail: sodexo.fms.sk@sodexo.com

Web: www.sk.sodexo.com

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Group Data Protection Officer, e-mail: dpo.group@sodexo.com

AKÝMI ZÁSADAMI SA RIADIME PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spoločnosť spracováva presné a aktuálne osobné údaje na základe zákonného dôvodu, korektne a transparentným spôsobom, iba pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, ukladá ich vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov iba po dobu nevyhnutnú vo vzťahu k účelu a zaisťuje ich integritu, dôvernosť a dostupnosť pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení a náležitého zabezpečenia pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Spoločnosť zaisťuje, aby nepresné údaje s prihliadnutím k ich účelu, pre ktorý sa spracovávajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené.

Všetky činnosti spojené s osobnými údajmi a ich ochranou Spoločnosť riadne dokumentuje, hlavne vedie záznamy o činnostiach spracovania a ďalšie doklady o spracovaní osobných údajov pre naplnenie zásady zodpovednosti podľa Nariadenia. Spoločnosť spolupracuje s dozornými orgánmi, medzi ktoré patria hlavne Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 / 2 3231 3214.

O KOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE A ZA AKÝM ÚČELOM?

 1. Naši klienti a partneri

Spoločnosť ponúka svojim klientom a partnerom veľký rozsah služieb, medzi ktoré patrí napríklad zaistenie stravovania pre ich zamestnancov, zaistenie služieb recepcie nehnuteľností a správa nehnuteľností. Spoločnosť potrebuje v súvislosti s poskytovaním týchto služieb spracovávať osobné údaje hlavne zamestnancov našich klientov a partnerov, a to nižšie uvedeným spôsobom.

 1. Poskytovanie služieb

  Účel spracovania: uzatváranie zmlúv s klientmi či partnermi a komunikácia s nimi za účelom plnenia zmluvných záväzkov a poskytovanie služieb.

  Právny základ spracovania: spracovanie je oprávneným záujmom Spoločnosti na (a) poskytovanie služieb klientom a na (b) plnenie zmluvných záväzkov.

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, e-mail, telefón a pracovná pozícia zamestnancov, štatutárnych orgánov či iných zástupcov klientov a partnerov.

  Dôvod poskytnutia údajov: pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje zástupcov klientov a partnerov oznámené, nemôže s nimi uzatvárať zmluvy ani s nimi komunikovať za účelom poskytovania svojich služieb.

  Doba spracovania: po dobu trvania príslušnej zmluvy medzi Spoločnosťou a klientom / partnerom alebo po dobu trvania zamestnaneckého či obdobného pomeru daného zástupcu u klienta / partnera - podľa toho, čo skončí skôr -  a ďalej 3 roky od tohto ukončenia trvania (pre prípad sporov z príslušnej zmluvy medzi Spoločnosťou a klientom či partnerom).
   
 2. Marketingová komunikácia

  Účel spracovania: marketing služieb Spoločnosti, hlavne však zasielanie obchodných informácií klientom a partnerom.

  Právny základ spracovania: (a) u súčasných klientov a partnerov oprávnený záujem na priamom marketingu vlastných služieb v zmysle recitálu č. 47 Nariadenie v spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a prípadne (b) súhlas klientov a partnerov pre marketingové účely nad rámec vyššie uvedeného oprávneného záujmu.

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo partnera alebo jeho kontaktnej osoby.

  Dôvod poskytnutia údajov: pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámené alebo jej klient či partner nedá s ich použitím za týmto účelom súhlas, nemôžu byť obchodné oznámenia zasielané.

  Doba spracovania: po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a príslušným klientom, či partnerom alebo respektíve do odvolania súhlasu (pokiaľ bol za týmto účelom udelený).

  Klient či partner môže ukončiť zasielanie obchodných oznámení Spoločnosti kedykoľvek, a to kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“ v každom obchodnom oznámení alebo prostredníctvom e-mailu na adrese odhlasit.sk@sodexo.com.
   
 3. Kontaktný formulár 

  Účel spracovania: zodpovedanie dotazov a vybavenie žiadostí klientov a partnerov prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti dostupných na adresách prináležiacich vždy ku konkrétnemu miestu poskytovania služieb Spoločností a majúcich tvar http://názov miesta poskytovania služieb.sodexo.sk.html alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej Spoločnosti cez e-mailovú adresu vas.nazor@sodexo.com, ktorá je dostupná i na internetových stránkach Spoločnosti.

  Právny základ spracovania: oprávnený záujem Spoločnosti na komunikácii so svojimi klientmi a partnermi.

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko a ďalej (i) e-mail v prípade zvolenia kontaktovania cez e-mail, (ii) telefónne číslo v prípade zvolenia kontaktovania cez telefón,a prípadne ďalšie osobné údaje dobrovoľne oznámené klientom či partnerom v kontaktnom formulári alebo behom telefonického rozhovoru a zaznamenané pracovníkom Spoločnosti (hovory nie sú nahrávané).

  Dôvod poskytnutia údajov: Spoločnosť nemôže bez poskytnutia kontaktných osobných údajov dotaz/žiadosť vybaviť.

  Doba spracovania: po dobu potrebnú pre konečné vybavenie dotazu/žiadosti, a ďalej 5 mesiacov od jeho vybavenia pre účely evidencie a vyhodnocovanie dotazov a pre účely ďalšej súvisiacej komunikácie v danej veci. 

 

 1. Užívatelia našich služieb


Spoločnosť ponúka svojim klientom a partnerom značný rozsah služieb pre ich zamestnancov, ako užívateľov, a to hlavne v oblasti ich stravovania. Sú to práve naši klienti, respektíve partneri, ktorí svojich zamestnancov (užívateľov) ďalej motivujú k užívaniu našich služieb. Nižšie uvedené informácie sa obdobne aplikujú tiež na poskytovanie stravovacích služieb školským zariadením pre potreby ich žiakov, ako užívateľov. Okrem toho naše stravovacie služby využívajú tiež klienti (fyzické osoby) a iné fyzické osoby bez väzby na konkrétneho klienta či partnera. 

Spoločnosť potrebuje v súvislosti s poskytovaním stravovacích služieb spracovávať osobné údaje užívateľov takto:

 1. Poskytovanie služieb

  Účel spracovania: poskytovanie stravovacích služieb užívateľom, ako subjektom údajov

  Právny základ spracovania: spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, transakcie na účte konkrétneho užívateľa vykonané hlavne na pokladni reštaurácie (jednotlivé odobrané položky) alebo stav konta (pokiaľ užívateľ vopred uhradil zálohu). Pokiaľ klient či partner, ako zamestnávateľ a správca osobných údajov, aspoň čiastočne hradí náklady na stravovacie služby užívateľov (svojich zamestnancov), Spoločnosť mu za týmto účelom prehlaď transakcií poskytuje. 

  Dôvod poskytnutia údajov: pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámené, nemôže danému užívateľovi poskytovať svoje stravovacie služby v plnom rozsahu (vrátane napr. individuálne predplateného stravovacieho konta).

  Doba spracovania: po dobu registrácie užívateľa u Spoločnosti a vedenie jeho účtu.
   
 2. Hodnotenie služieb

  Účel spracovania: hodnotenie kvality konkrétneho pokrmu alebo všeobecnej úrovne stravovacích služieb Spoločnosti zo strany užívateľov, ako subjektov údajov

  Právny základ spracovania: súhlas užívateľa, ktorý je udeľovaný pri každom hodnotení, a to výslovne alebo konkludentne hlasovaním (napr. vhodením účtenky za konkrétny pokrm do hlasovacích boxov umiestnených v reštaurácii).

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, ID karty, zakúpený pokrm a jeho hodnotenie.  

  Dôvod poskytnutia údajov: pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámené, nemôže vykonávať hodnotenie svojich služieb (pretože hlasovanie prebieha pomocou účtenky obsahujúcej osobné údaje daného užívateľa), odmeňovať užívateľa za hlasovanie (meno náhodne vylosovaného výhercu je zverejnené v danej reštaurácii, aby sa mohol prihlásiť o odmenu) a nemôže ani zlepšovať kvalitu svojich služieb.

  Doba spracovania: po dobu hodnotenia kvality služieb, ktoré prebieha periodicky - najneskôr 30 dní po hlasovaní sú teda všetky osobné údaje spracovávané za týmto účelom zničené.
   
 3. Marketingová komunikácia

  Účel spracovania: marketing služieb Spoločnosti, hlavne však zasielanie obchodných oznámení užívateľom ohľadom stravovacích služieb poskytovaných Spoločnosťou.

  Právny základ spracovania: (a) u súčasných užívateľoch oprávnený záujem na priamom marketingu vlastných služieb v zmysle recitálu č. 47 Nariadenia v spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a (b) súhlas užívateľa pre marketingové účely nad rámec vyššie uvedeného oprávneného záujmu, než je udeľovaný hlavne v rámci zaslania žiadosti o zaslaní jedálneho menu alebo iných obdobných oznámení na internetových stránkach jednotlivých reštaurácii (http://prva-stavebna-sporitelna.portal.sodexo.cz/sk/uvod, apod.).

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, e-mail.

  Dôvod poskytnutia údajov: pokiaľ Spoločnosti nebudú osobné údaje oznámené alebo jej užívateľ neudelí s ich použitím za týmto účelom súhlas, nemôžu byť marketingové oznámenia užívateľovi zasielané.

  Doba spracovania: po dobu registrácie užívateľa u Spoločnosti, respektíve do odvolania súhlasu (pokiaľ bol za týmto účelom udelený).

  Užívateľ môže ukončiť zasielanie obchodných oznámení Spoločnosti kedykoľvek, a to kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“ v každom obchodnom oznámení alebo prostredníctvom e-mailu na adrese odhlasit.sk@sodexo.com.
   
 4. Kontaktný formulár 

  Účel spracovania: zodpovedanie dotazov a vybavenie žiadostí užívateľov prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti dostupných na adresách prináležiacich vždy ku konkrétnemu miestu poskytovaných služieb Spoločností a majúcich tvar http://názov miesta poskytovania služieb.sodexo.sk.html a zašlú e-mailovú správu na adresu vas.nazor@sodexo.com, ktorá je pre tieto účely na internetových stránkach uvedená.

  Právny základ spracovania: oprávnený záujem Spoločnosti na komunikácii s užívateľmi jej služieb.

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko a ďalej (i) e-mail v prípade zvolenia kontaktovania cez e-mail, (ii) telefónne číslo v prípade zvolenia kontaktovania cez telefón, a prípadne ďalšie osobné údaje dobrovoľne oznámené užívateľom v kontaktnom formulári alebo behom telefonického rozhovoru a zaznamenané pracovníkom Spoločnosti (hovory nie sú nahrávané).

  Dôvod poskytnutia údajov: Spoločnosť nemôže bez poskytnutia kontaktných osobných údajov dotaz/žiadosť vybaviť.

  Doba spracovania: po dobu potrebnú pre konečné vybavenie dotazu/žiadosti, a ďalej 5 mesiacov od jeho vybavenia pre účely evidencie a vyhodnocovanie dotazov a pre účely ďalšej súvisiacej komunikácie v danej veci.

 

 1. Uchádzači o pracovné pozície


Ako spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete (a) vyplnením a odoslaním kariérneho formulára/firemného dotazníka v papierovej alebo elektronickej podobe na internetových stránkach Spoločnosti https://sk.sodexo.com/home/kariera.html alebo (b) zaslaním životopisu a vyplneného kariérneho formulára/firemného dotazníka prostredníctvom internetových stránok https://sk.sodexo.com/home/kariera.html alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktný e-mail Spoločnosti jan.przybyla@sodexo.com, ktorý je na týchto stránkach uvedený alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie alebo (c) prostredníctvom iných osôb sprostredkovávajúcich pracovné príležitosti najmä pomocou internetových aplikácií zameraných na nábor zamestnancov.

Ďalej ohľadom niektorých uchádzačov získavame ich legitímne zverejnené osobné údaje dostupné na internete, elektronických sociálnych sieťach (napr. LinkedIn) alebo obdobných informačných zdrojoch.

 • Kariérny formulár, životopisy a verejne dostupné údajeÚčel spracovania: odpoveď na zaslaný dotaz/žiadosť o pracovnú pozíciu a vedenie výberového konania na pracovné pozície ponúkané Spoločnosťou.

  Právny základ spracovania: vybavenie žiadosti/dotazu a komunikácie s uchádzačmi o zamestnanie na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

  Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste zaslanom uchádzačom Spoločnosti alebo vo verejne dostupných zdrojoch.

  Dôvod poskytnutia údajov: Spoločnosť nemôže bez spracovania vyššie uvedených osobných údajov dotaz/žiadosť uchádzača o pracovnú pozíciu vybaviť, posúdiť jeho vhodnosť na danú pozíciu a ani ho prípadne kontaktovať s pozvánkou na ďalšiu účasť vo výberovom konaní.

  Doba spracovania: po dobu trvania výberového konania žiadateľa a ďalej po dobu 3 rokov od dátumu odoslania žiadosti/dotazu a komunikácie s uchádzačmi o zamestnanie, respektíve do odvolania súhlasu.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVO NA PRÍSTUP A OPRAVU

Máte právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom. Rovnako máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov.
Môžete požiadať o všetky dostupné informácie týkajúce sa zdrojov osobných údajov a taktiež máte právo požiadať o kópiu osobných údajov spracovávaných Spoločnosťou.
Spoločnosť si v súlade s Nariadením vyhradzuje právo požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady Spoločnosti na výkon týchto práv, a to hlavne pokiaľ vaša žiadosť bude opakovaná alebo neprimeraná. Spoločnosť vás bude informovať o prípadnom spoplatnení pred vybavením žiadosti.

PRÁVO NA VÝMAZ

V rámci tohto práva môžete žiadať o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. sa rozhodnete odvolať svoj súhlas a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;
 3. vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu alebo (pokiaľ neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie) námietku proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov Spoločnosti vrátane profilovania;
 4. vaše osobné údaje boli spracovávané protiprávne;
 5. máme zákonnú povinnosť vaše osobné údaje vymazať;

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

V ktoromkoľvek z týchto prípadov máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie vašich osobných údajov:

 1. popriete presnosť týchto osobných údajov;
 2. vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne a vy odmietate ich úplný výmaz;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje vaše osobné údaje pre príslušné účely spracovania;
 4. vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ ÚDAJOV

V určitých prípadoch (napr. automatizované spracovanie) máte právo požiadať o prenositeľnosť vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli Spoločnosti tak, aby Vám boli odovzdané v  štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme. Rovnako máte právo požadovať priame odovzdanie vašich osobných údajov tretej osobe podľa vášho výberu (pokiaľ je to technicky možné).

PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU A ODVOLAŤ SÚHLAS 

Máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov najmä v prípade profilovania alebo obchodných oznámení. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

PRÁVO BYŤ VYŇATÝ Z AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA

Máte právo požadovať, aby ste boli vyňatí z rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má voči vám právne účinky alebo sa vás podobne významne dotýka.

 

Ako môžete uplatniť vyššie uvedené práva?

Tieto práva môžete uplatniť podaním žiadosti alebo sťažnosti, a to elektronicky na e-mailovej adrese gdpr.cz@sodexo.com, telefonicky na čísle +420 222 533 333 alebo písomne na vyššie uvedenej adrese sídla Spoločnosti. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo na iný príslušný dozorný úrad v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
 

KTO SÚ PRIJÍMATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?


Za účelom poskytovania služieb Spoločností sú do procesov zapojené aj iné osoby, bez ktorých by naše služby nemohli byť poskytované na najvyššej úrovni. Tieto osoby sa podieľajú predovšetkým na správe a propagácii služieb alebo komunikácii s našimi užívateľmi, klientmi či partnermi. Spoločnosť osobné údaje neodovzdáva ani ich nepožičiava za úplatu.

Spoločnosť Sodexo zdieľa osobné údaje s týmito stranami:

 • Prevádzkovatelia a administrátori webových stránok a cloudových úložísk: tretie strany majú prístup k osobným údajom, ktoré sú uložené v rámci užívateľských účtov na webových stránkach Spoločnosti. Ďalej môžu byť osobné údaje zdieľané s tretími stranami, ktoré poskytujú Spoločnosti služby spojené s cloudovým úložiskom.  
 • Partneri poskytujúci služby info-linky: za účelom kvalitného servisu pre našich užívateľov, klientov a partnerov, Spoločnosť zdieľa osobné údaje s tretími stranami, ktoré pre Spoločnosť zaisťujú služby call-centier.
 • Dodávatelia služieb spojených s predmetom podnikania Spoločnosti: Spoločnosť poskytuje vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní ich služieb, a to (i) ASW Systems a.s., so sídlom Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, IČ: 28211189, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 13285, (ii) Alstanet, s.r.o., so sídlom Freyova 1/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 25791311, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 70593, (iii) SO TECH SERVICES, so sídlom 255 Quai de la Bataille de Stalingrad in lssy-les-Moulineaux92130), Francúzsko, registračné číslo 437 512 460 RCS Nanterre, 
 • Štátne orgány: Spoločnosť dodržiava platné zákony, a tak v určitých prípadoch zdieľa osobné údaje s orgánmi štátnej moci, pokiaľ tak zákon vyžaduje. Osobné údaje môže Spoločnosť sprístupniť i ďalším stranám k zabezpečeniu a ochrane ich práv a majetku alebo práva a majetku ich obchodných partnerov.
 • Ostatné spoločnosti v rámci skupiny Sodexo: za účelom skvalitňovania služieb poskytovaných Spoločnosťou sú osobné údaje zdieľané v rámci skupiny Sodexo. Spoločnosti Sodexo v tomto ohľade zaisťujú maximálnu mieru ochrany a zachovania dôvernosti pri poskytovaní vašich osobných údajov.
 • Partneri poskytujúci marketingové a PR služby: Spoločnosť zdieľa v obmedzenej miere osobné údaje s ďalšími osobami, ktoré Spoločnosti pomáhajú so skvalitňovaním a propagáciou služieb. Tieto osoby pripravujú pre našich užívateľov, klientov a partnerov obchodné alebo marketingové oznámenia alebo poskytujú servis v rámci webových formulárov a aplikácii. Za účelom značnej odhodlanosti Spoločnosti poskytovať subjektom údajov najvyššie možné práva a ochranu osobných údajov, Spoločnosť v tomto prípade vymenováva tretie strany, s ktorými pre vyššie uvedené účely zdieľa vaše informácie: 
  • DATOR3 Services, a.s., so sídlom Stýblova 253/13, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 25788612, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 6067;

Všetky osobné údaje sú vyššie vymedzenými stranami spracovávané iba v rámci EU. 


VYMEDZENIE POJMOV


Platnými právnymi predpismi o ochrane údajov sa rozumejú všetky platné zákony a predpisy, ktoré súvisia s ochranou a spracovaním osobných údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/79 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a ďalšie právne predpisy prijaté v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie.

Sťažnosťou sa rozumie sťažnosť podaná subjektom údajov na dozornom úrade, ak sa subjekt údajov domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Spoločnosťou sa rozumie spoločnosť Sodexo s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava, PSČ 831 04, IČO: 35728434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 15618/B

Právami subjektov údajov sa rozumejú práva, ktoré subjektom údajov vyplývajú z príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, ako je právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie zapracovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov alebo právo vzniesť námietku.

Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov alebo nariadením GDPR sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení o smernice 95/46/ES.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o fyzickej osobe, ktorú ide priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovaním sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Žiadosťou sa rozumie jeden z mechanizmov, ktorý vyplýva subjektom údajov z GDPR, ktorý im umožní vykonávať ich práva (napr. právo na prístup, opravu, vymazanie atď.). Subjekt údajov môže podať žiadosť akejkoľvek osobe, ktorá spracováva jeho osobné údaje, správcovi alebo spracovateľovi, pokiaľ je to na mieste.

 

Toto Prehlásenie nadobúda účinnosť dňa 25. 5. 2018. Toto Prehlásenie je revidované a aktualizované pravidelne po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, kedy nadobudlo účinnosť, alebo od poslednej revízie a aktualizácie, príp. častejšie, ak nastane potreba jeho revízie a aktualizácie. Aktuálna verzia Prehlásenia je vždy k dispozícii na internetovej adrese https://sk.sodexo.com/home/legal--privacy.html.